$34.00

Kilim Pillows

Kilim pillow 16×16,

$33.00

Carpets & Kilims

Patchwork Rugs, Handmade

$322.00
$315.00

Patchwork Pillows

Patchwork pillow, 20×20

$29.00
$43.00
$825.00
$41.00
$34.00
$27.00
$36.00
$29.00

Carpets & Kilims

Patchwork Rugs, Handmade

$322.00
$39.00
$39.00
$815.00
$37.00
$650.00
$35.00

Kilim Pillows

16×16 pillow, Kilim

$29.00

Kilim Pillows

16×16 inches pillow,

$32.00

Kilim Pillows

Kilim pillow 16×16,

$32.00

Kilim Pillows

Kilim pillow 16×16,

$34.00
$36.00

Carpets & Kilims

Patchwork Rugs, Handmade

$371.00
$30.00
$32.00

Carpets & Kilims

Patchwork Rugs, Handmade

$298.00

Kilim Pillows

16×16 inches pillow,

$36.00
$34.00
$43.00
$29.00
$42.00
$29.00
$171.00
$1,245.00
$745.00

Carpets & Kilims

7’6″X5’2″

$334.00
$34.00
$845.00
$525.00

Carpets & Kilims

Patchwork Rugs, Handmade

$282.00
$468.00
$29.00
$38.00
$29.00
$415.00
$850.00

Carpets & Kilims

Patchwork Rugs, Handmade

$334.00
$292.00
$33.00

Kilim Pillows

Kilim pillow 16×16,

$29.00
$36.00
$1,245.00

Carpets & Kilims

Patchwork Rugs, Handmade

$217.00

Carpets & Kilims

Patchwork Rugs, Handmade

$535.00

Carpets & Kilims

Patchwork Rugs, Handmade

$261.00
$35.00
$39.00
$33.00
$155.00
$39.00
$29.00

Carpets & Kilims

Patchwork Rugs, Handmade

$175.00
$345.00